SOSFS 2011:9

SOSFS 2011:9

Få hjälp med att ta fram ett ledningssystem som uppfyller kraven från Socialstyrelsen kring Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9.

Vi hjälper er att införa ett ledningssystem som uppfyller kraven från IVO och Socialstyrelsen. Vi har sedan 2012 arbetat med verksamheter inom personlig assistans, hemtjänst, HVB-boenden, vård och omsorg samt tandläkare.

Genom åren har vi hjälpt ett 60-tal företag att uppfylla de krav som ställs från myndigheter på deras verksamheter och upprättat godkända kvalitetsledningssystem.

Vilka verksamheten skall upprätta ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Ni som bedriver verksamhet inom 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 16 § tandvårdslagen (1985:125), 6 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande, LSS, eller 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) skall bedriva ett systematiskt kvalitetsledningsarbete.

Ni och er dokumentation ska klara av en granskning från IVO samt av de kommuner där ni är verksamma. Uppfyller er dokumentation inte kraven, så kan det leda till inspektioner, viten och andra åtgärder.

Få hjälp med att skapa ett SOSFS 2011:9 ledningssystem

Vi erbjuder en bra start på ert systematiska kvalitetsarbete. Antingen kan ni göra det mesta arbetet själva, eller ta hjälp av en av våra konsulter.

Oavsett så hjälper vi på KvalitetsGruppen er att ta fram en lämplig struktur med exempeltexter. Det är viktigt att man får en bra grund innan man påbörjar arbetet.

Vi upprättar en handlingsplan tillsammans för att kunna ha ett rimligt mål att arbeta emot. Därefter kan ni om ni på egen hand skapa er kvalitetsmanual.

Ni får dessutom tillgång till vår support som ni kan ha kontinuerlig kontakt med under tiden som ert SOSFS 2011:9 ledningssystem tas fram.

Det innebär att även om det är ni som i huvuddrag kommer att redigera texten och färdigställa er manual, så är detta ett projekt som KvalitetsGruppen arbetar tillsammans med er.

Målet med arbetet är att ni skall kunna uppvisa ett dokumenterat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 som uppfyller de krav som Socialstyrelsen ställt på er verksamhet.

För mer information

För mer information/beställning ring oss på 0451-83715 eller besök vår webbutik Kvalitetsdokument för att läsa mer om SOSFS 2011:9.

Vi använder oss alltid av fasta priser. Vi arbetar inte på löpande räkningar, utan det pris vi anger i vår offert är det ni kommer få betala.

SOSFS 2011:9 berör organisationer som bedriver verksamhet inom:

  • Personlig assistans
  • Hemtjänst
  • Boenden
  • Vård och omsorg
  • Tandläkare

Tillvägagångssätt:

  1. Anlita KvalitetsGruppens konsulter och få hjälp med att upprätta ert SOSFS 2011:9 ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
  2. Utgå ifrån mallar och programvara som stödjer er i framtagandet av er dokumentation.

Båda metoderna har visat sig vara framgångsrika. Vilket ni väljer beror på vilka resurser ni själva har i er organisation.

Kontakta oss för mer information.

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.

Fri offert