Kontrollplan för bygg

Kontrollplan för bygg

Vid byggnation krävs, beroende på byggnationens omfattning, en kontrollplan.

Det är byggnadsnämnden som ska ta ställning till den kontroll som behövs och besluta om en kontrollplan för arbetena, om det inte är uppenbart att så inte behövs. Förslag till kontrollplan skall inlämnas i samband med ansökan om lov. Kontrollplanen skall innehålla fastighetsbeteckning, fastighetsadress, diarienummer, sökandes namn samt kontrollansvariges namn. Därefter skall de aktiviteter som sökande avser att kontrollera ställas upp i tabellform med kolumner för signatur och datum.

I beslutet om kontrollplan ska nämnden ange, förutom vilken kontroll som ska utföras, vilka anmälningar i olika skeden som ska göras och vilka intyg och övriga handlingar som ska skickas in till byggnadsnämnden. Beslut om kontrollplanen ska fattas vid byggsamrådet eller så snart som möjligt därefter.

Kontrollansvariges roll

En kontrollansvarig är byggherrens förtroendeman. Kontrollansvariges roll är att vara rådgivare och bollplank då projektet skall organiseras och styras. Den kontrollansvarige ser också till att kontroller och besiktningar utförs enligt kontrollplanen och ska närvara vid dessa besiktningar och kontroller. Rollen innebär även att fungera som pådrivare så att alla aktiviteter enligt kontrollplanen genomförs på ett godtagbart under hela byggtiden.

Utfärdande av slutbevis

När byggherren uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen, och byggnadsnämnden inte funnit skäl att göra något ingripande, ska nämnden utfärda ett slutbevis. Om byggnadsnämnden däremot anser att det brister i förutsättningarna att utfärda ett slutbevis, ska nämnden ta ställning till i vilken omfattning byggnaden får användas innan bristerna avhjälpts.

På Kvalitetsdokument.se kan ni köpa vår Kontrollplan mall.

Fri offert