Kalibrering

Kalibrering

De som är certifierade enligt ISO 9001:2015 känner också till att det finns krav på rutin för kalibrering om detta krav inte kan bortskrivas. Det är naturligtvis mycket viktigt att all mätutrustning som används i företaget visar rätt mätresultat. För att säkerställa detta, skall man upprätta en arbetsbeskrivning för hur utrustningen skall hanteras och användas. Vilka mätverktyg som måste kalibreras beror på företagets verksamhet och på kundens krav.

Kalibrering enligt serviceavtal eller i egen regi?

De flesta företag som har krav på kalibrering har oftast någon form av serviceavtal med leverantör som sköter kalibrering och underhåll av dessa mätverktyg. Utför man själv detta arbete måste man säkerställa att man har rätt utrustning för utförande av kalibreringen. Leverantören har kanske skickat med en arbetsbeskrivning för hur man ska utföra en kalibrering på deras produkt och då räcker det med att man följer deras arbetsbeskrivning.

Hur man kan genomföra kalibrering

I de flesta fall krävs det att man har sina mätinstrument uppmärkta så att de kan särskiljas. Ofta räcker det sedan med att man vid kontroll av mätinstrumentet antecknar resultatet från olika mätningar på en blankett och därefter kontrollerar man om det finns avvikelser mellan olika mätningar eller inte.

Om ni har mätutrustning som inte behöver kalibreras, eftersom det inte krävs så stor noggrannhet då det inte påverkar produktkvaliteten, kan ni också skapa en blankett där ni har en förteckning över alla dessa mätinstrument. Detta kan t ex vara måttband eller skjutmått eller liknande instrument.

Vill du ha hjälp med kalibrering?

I Quality Works finns en funktion för kalibrering. Här kan man registrera alla sina mätinstrument och skriva in resultatet från olika mätningar samt kontaktuppgifter till leverantör. Man skriver också in när nästa kalibrering eller service ska ske.

Genom denna funktion håller man enkelt reda på sina mätinstrument och kan kontrollera att kalibrering utförs inom de tidsintervall som det är tänkt. Har man inte krav på kalibrering kan man använda denna funktion till att registrera sina maskiner och utrustning för att kunna kontrollera att de servas så ofta som det är tänkt.

Fri offert