Egenkontroll för bygg och andra verksamheter

Egenkontroll för bygg och andra verksamheter

En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Egenkontrollen är också ett verktyg för att se till att företaget lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Vem omfattas av krav på egenkontroll?  

Den som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljö. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda omgivningen. Detta är ett generellt krav, som gäller alla verksamheter. Men för tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter betecknas som A-, B- eller C-verksamhet gäller mer preciserade krav på egenkontrollen. De kraven finns i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Vad är en egenkontroll, omfattning och anpassning.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk för miljön. Detta är tänkt som en kortfattad information till olika verksamhetsutövare om vilket ansvar ni har när det gäller egenkontroll av er verksamhet.

Hur utformar man en egenkontroll?

Egenkontrollen ska omfatta alla delar av verksamheten som kan påverka miljön och hälsan. Om verksamheten är stor, komplex och kan innebära stora risker så behöver egenkontrollen vara mer omfattande än om verksamheten är liten, enkel att överblicka och innebär små risker.

På Kvalitetsdokument.se säljer vi en egenkontroll mall för Bygg

Fri offert