Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan

Såhär kan du upprätta en enkel arbetsmiljöplan på egen hand. Ta hjälp av vår mall och fokusera på era risker och utse en arbetsmiljöansvarig.

På höger sida finns en direktlänk till vår mall.

Arbetsmiljöplan – vad är det?

Syftet med en arbetsmiljöplan är att redogöra hur ansvaret för arbetsmiljöarbetet ser ut i det aktuella projektet. Det ska framgå vilka risker projektet medför och vilka åtgärder man satt in för att minimera de risker som kommer att uppstå i projektet.

I arbetsmiljöplanen klargör ni ansvaret för arbetsmiljön. Ansvaret faller oftast på byggherren eller dennes representant men så är inte alltid fallet. Ansvaret kan även läggas över på en entreprenör, en totalentreprenör som då upprättar arbetsmiljöplanen.

Den som får huvudansvaret för arbetsmiljön i projektet ansvarar för att en arbetsmiljöplan tas fram. Planen ska finnas framtagen redan innan byggarbetsplatsen har etablerats.

En arbetsmiljöplan är dokumentation som skall tas fram på ett tidigt stadium i samband med ett byggnads- och anläggningsprojekt. Regler för utformning och innehåll bestäms av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter – AFS 1999:3 med tillägg 2008:16 – Byggnads- och anläggningsarbete.

Viktigt innehåll

I arbetsmiljöplanen skall du beskriva följande delar.

  • Ansvarsfördelning över arbetsmiljöarbetet
  • Identifierade risker och riskbedömning
  • Åtgärder och exempel på personlig skyddsutrustning som skall användas
  • Ordningsregler på byggarbetsplatsen
  • Skyddsrond

Hur man gå tillväga

När du upprättar en arbetsmiljöplan ska du tänka igenom, analysera och beskriva vilka arbetsuppgifter som måste utföras under byggskedet. På så sätt identifierar man enklast de risker som finns i projektet.

Tänk på att ni även måste involvera era underentreprenörer i detta arbete. Även deras risker måste in i planen. De risker som identifieras skall sedan minimeras och man tar fram åtgärder som alla på byggarbetsplatsen måste följa.

Arbetsmiljöplanen skall vara tillgänglig

Den som har samordningsansvaret för arbetsmiljön under byggtiden ska hålla arbetsmiljöplanen uppdaterad och anpassad till den verkliga situationen på bygget. Sker det ändringar i projektet så skall även arbetsmiljöplanen uppdateras.

Arbetsmiljöplanen ska hållas tillgänglig för alla som arbetar där, även för underentreprenörer. Sätt upp den på en anslagstavla i byggboden.

Det är naturligtvis viktigt att utforma Arbetsmiljöplanen så att den blir ett användbart och levande styrinstrument för säkerhetsarbetet och inte enbart en “hyllvärmare”.

För fler tips så ta del av vår mall för arbetsmiljöplan.

Bakgrunden till varför man behöver en dokumentera arbetsmiljön går att utläsa i lagarna AFS 1999:3 och AFS 2008:16.

För mer information

Är du osäker på om ni behöver en arbetsmiljöplan kan ni ta kontakt med oss på KvalitetsGruppen. Vi hjälper årligen nya kunder inom bygg, mark och anläggningsbranschen med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi erbjuder arbetsmiljöplaner via KvalitetsDokument.se

Du kan även ta kontakt direkt med oss för vägledning vilken mall som är bäst för dig i ditt projekt.

Fri offert