ISO 14001

ISO 14001

Vad är ISO 14001? Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001, är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Vi hjälper små och medelstora företag med deras miljöarbete så att man kan uppfylla krav från kunder och vid offentliga upphandlingar.

Bakgrund

De senaste åren har miljötrenden och miljömedvetandet i vårt samhälle ökat markant. Fler och fler företagsledare har insett att miljön är en viktig del i vårt vardagsliv och engagerar sig alltmer för att förbättra miljön. I takt med att det har ställts ökade krav på miljömedvetna leverantörer och miljöanpassade produkter har också antalet ISO 14001- certifierade företag i Europa ökat de senaste åren.

Vissa företag ISO 14001 certifierar sig för att de har krav på detta från sina intressenter och en del certifierar sig för att enklare kunna bedriva ett förbättringsarbete ur miljösynpunkt. Det är även ett stort plus rent marknadsföringsmässigt att vara ISO 14001:2015 certifierad.

Få hjälp med att införa ISO 14001

Vi erbjuder ett antal beprövade metoder för att införa ISO 14001 i er verksamhet. Vi har anpassat våra tjänster efter småföretag och deras förutsättningar.
Tillsammans med Er diskuterar vi fram ett arbetssätt som passar Er och er plånbok. Vi erbjuder flexibla arbetssätt som är prisvärda.
I våra offerter får ni ett fast pris. Vi kör inte med löpande räkningar, utan hos oss vet man alltid i förväg vad man kommer få betala.

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. ISO 14001-kraven riktar sig till alla företag oavsett storlek och bransch. Syftet med ett miljöledningssystem är att minska företagets negativa påverkan på miljön.

ISO 14001:2015 krav Innehåller krav som måste uppfyllas av det företag som upprättar ett miljöledningssystem. För att påvisa att ens ledningssystem uppfyller kravstandarden skapar man en miljömanual som innehåller beskrivningar, processer, rutiner och annan dokumentation som är nödvändig i miljöarbetet.

Miljöarbetet blir effektivt då man följer direktiven som finns i miljömanualen och som motsvarar de krav som finns enligt ISO 14001:2015

 • Miljöledningssystemet skapar ordning och reda
 • Ledningen engagerar sig i miljöfrågor
 • Motivationen kommer att öka genom att alla anställda blir involverade i miljöarbetet
 • Tydliga och nåbara miljömål sätts kontinuerligt upp vilket innebär en förbättring för miljön
 • Innebär ofta: minskad energiförbrukning, reducerade koldioxidutsläpp, förbättrad källsortering och återvinning
 • Kostnadseffektivt
 • Bra i marknadsföringssyfte, ofta ett krav vid upphandlingar

Grunden till ett miljöledningssystem är en miljöutredning. Det är en analys och genomgång av företagets miljömedvetenhet och miljöpåverkan. Omfattningen av miljöutredningen är beroende av vilken sorts verksamhet som företaget bedriver. Genom miljöutredningen får man fram vilka faktorer som är miljöpåverkande dvs företagets miljöaspekter. Utifrån företagets betydande miljöaspekter skapar man miljömål som man åtar sig att uppnå med företagets miljöarbete. När dessa moment är framtagna så har man själva grunden i sitt miljösystem.

För att kunna genomgå en ISO 14001-certifiering måste man skapa en miljömanual som beskriver hur man styr upp miljöarbetet i verksamheten. Miljömanualen ska vara ett direktiv eller vägledning för hur de anställda ska arbeta med miljöfrågor inom verksamheten. Den kan vara övergripande beskriven eller mera detaljerad, beroende på företagets önskemål och behov. När miljömanualen är klar är det viktigt att man kommer igång att arbeta aktivt för att förbättra miljön. Enligt ISO 14001 ställs det ett antal krav som kontinuerligt måste uppfyllas.

 • Vart tredje år genomföra en miljöutredning
 • Kontinuerligt uppdatera lagar som gäller för verksamheten
 • Skapa en kemikalielista och hålla denna aktuell
 • Uppdatera säkerhetsdatablad
 • Årligen sätta upp miljömål och handlingsplaner som leder till en förbättring för verksamheten. Miljömål skall följas upp årligen.
 • Årligen utvärdera sina leverantörer ur miljösynpunkt
 • Hålla ledningens genomgång – ett möte där man tar viktiga beslut angående företagets miljöarbete
 • Årligen genomföra en internrevision
 • Hålla miljöpolicyn känd för anställda och uppdatera den vid behov

Utifrån den information som framkommer från bl a miljöutredning, leverantörsbedömning och internrevision bedrivs sedan ett förbättringsarbete för att minska företagets negativa påverkan på miljön och för att förebygga att miljöolyckor som skulle kunna inträffa. Vid en internrevision eller miljörevision stämmer man av att man uppfyller kraven som ställs enligt ISO 14001 och att man arbetar enligt miljömanualens direktiv. Det är viktigt att vara aktiv och göra de ändringar som krävs i miljömanualen så den alltid hålls aktuell. ISO 14001 är ett ständigt förbättringsarbete som aldrig får stanna av.

Det handlar om hur vi kan medverka till att minska vår negativa påverkan på miljön för att vi i framtiden ska kunna andas frisk luft och dricka rent vatten. Det är våra barn och barnbarn som ärver miljön efter oss. Vi måste tänka långsiktigt på de generationer som kommer efter oss. En god miljö är ovärderlig för oss alla och ISO 14001 är ett bra hjälpmedel i miljöarbetet.

Vi använder oss alltid av fasta priser. Vi arbetar inte på löpande räkningar, utan det pris vi anger i vår offert är det ni kommer få betala.

Vi hjälper småföretag med:

 • Skapa miljöledningssystem
 • Skriva en miljömanual
 • Lagefterlevnad
 • Miljörevision (intern revision)
 • Miljöutredning och ta fram miljöaspekter
 • Upprätta miljömål
ISO 14001:2015

Vi på Kvalitetsgruppen är själva certifierade enligt ISO 9001:2015, samt ISO 14001:2015.

[dt_default_button link=”url:https%3A%2F%2Fkvalitetsgruppen.com%2Ffri-offert%2F|rel:nofollow” size=”big” btn_width=”btn_full_width” button_alignment=”btn_center” icon_type=”none”]Klicka för offert[/dt_default_button]

Besök KvalitetsDokument.se

Få tillgång till ledingssystem, checklistor, kvalitetsplan, miljöplan,
arbetsmiljöplan, byggpärm, programvara, policy m.m.

[dt_button link=”https://www.kvalitetsdokument.se/” target_blank=”true” button_alignment=”center” size=”big”]Besök vår webbutik[/dt_button]
Fri offert