Internrevision

Opartisk Internrevision för kvalitets, miljö eller arbetsmiljösystem

Läs mer om hur man arbetar med internrevision och hur vi hjälper småföretag med att uppfylla ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. För att ständigt bli bättre är kontinuerliga internrevisioner ett bra verktyg som gör att företaget ständigt kan bli bättre.

Läs mer om opartisk revision och hur vi på KvalitetsGruppen säkerställer att våra kunders ledningssystem uppfyller kundkrav och ISO-krav. Vad är andrapartsrevision och vad är intern revision.

Oberoende granskning och opartisk revision

Revisorer från KvalitetsGruppen hålls oberoende genom att inte involveras i framtagning av ledningssystem hos kunder som de sedan utför revisioner hos.

Detta försöker vi följa så långt det går, då det är viktigt för oss på KvalitetsGruppen att våra kunder kan bli certifierade. För oss är det naturligt att vi genomför en opartisk internrevision så att våra kunder utmanas och att vi därmed driver på dem att utveckla sina verksamheter.

Vid våra revisioner lämnar vi även förbättringsförslag och ändringsförslag utöver de avvikelser och anmärkningar som vi noterar vid vår granskning.

Söker ni en intern revisor?

Detta försöker vi följa så långt det går, då det är viktigt för oss på KvalitetsGruppen att våra kunder kan bli certifierade.

För oss är det naturligt att vi genomför en opartisk internrevision så att våra kunder utmanas och att vi därmed driver på dem att utveckla sina verksamheter. Vid våra revisioner lämnar vi även förbättringsförslag och ändringsförslag utöver de avvikelser och anmärkningar som vi noterar vid vår granskning.

En internrevision är inte detsamma som en traditionell externrevision vilket är viktigt att komma ihåg. Vid en traditionell extern revision som är det certifieringsorganisationer genomför granskar man om företaget uppfyller kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, AFS 2001:1 och SOSFS 2011:9.

Medan man vid en intern revision går till bottnen med hur olika processer fungerar i praktiken och hur företaget arbetar för att förbättra sitt arbetssätt. Vid de revisionen som vi genomför ute hos kunder går vi igenom företagets processer, vi analyser och ger råd om förbättringsmöjligheter.

Syftet med tjänsten är att se hur man kan förbättra verksamheten.

Vill ni bli certifierade?

Vi hjälper företag som vill bli certifierade att uppfylla kravet på genomförd Internrevision. När vi kommer ut så granskar vi både dokumentationen och att allt praktiskt arbete har skett utefter de krav som ställs på er verksamhet.

Efter internrevisionen får ni reda på vad i systemet ni behöver förbättra, vilka krav som ni har kvar att beskriva samt om ni är redo för en certifieringsrevision. Detta inkluderas i revisionsrapporten som vår revisionsledare upprättar åt er.

Andrapartsrevision

Är ni färdiga med ert ledningssystem men inte har några krav på att certifiera er men ändå känner att någon form av intyg krävs för att visa på att ni har ett fungerande system. Då kan en andrapartsrevision vara ett bra sätt där vi som oberoende part kommer in och granskar ert system.

Vi arbetar på ett likvärdigt sätt vid vår granskning som en certifieringsorganisation och utfärdar ett andrapartscertifikat när ert system uppfyller alla kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, AFS 2001:1 och SOSFS 2011:9.

Detta är något som vi erbjudit kunder under många år som inte känt ett krav på att tredjepartscertifiera sig. För att behålla certifikatet som håller i ett år krävs det att vi återkommer varje år och genomför en revision.

Utbildning för internrevision revisor

Är ni färdiga med ert ledningssystem men inte har några krav på att certifiera er men ändå kBehöver ni utbilda en eller flera personer hur man genomför en internrevision så kan vi bistå med detta. Vi har utbildat många revisorer under årens lopp och ser det som en bra resurs att ha i varje företag så att internt kan bedriva ett aktivt förbättringsarbete.

Vi använder oss alltid av fasta priser. Vi arbetar inte på löpande räkningar, utan det pris vi anger i vår offert är det ni kommer få betala.

Intern revision kan även utföras av en extern part. Många anlitar hjälp utifrån och vi på KvalitetsGruppen utför årligen 70-80 internrevisioner hos våra kunder.

Att genomföra revisioner är ett krav om man har ett ledningssystem som är baserat på:

  • ISO 9001:2015 – kvalitet
  • ISO 14001:2015 – miljö
  • ISO 45001:2018 – arbetsmiljö
  • AFS 2001:1 – arbetsmiljölagstiftning
  • SOSFS 2011:9 – kvalitet, Socialstyrelsen
  • ISO 27001 – Informationssäkerhet
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi på Kvalitetsgruppen är själva certifierade enligt
ISO 9001:2015, samt ISO 14001:2015.

Få hjälp med opartisk revision

Vi kan utföra revisioner på följande ledningssystem hos er. För speciella önskemål om andra standarder inkom med en förfrågan.

Internrevision ISO 9001
Få hjälp med en intern kvalitetsrevision.
Internrevision ISO 14001
Få hjälp med en intern miljörevision.
Internrevision ISO 45001
Vi hjälp med er arbetsmiljörevision.

Vår revision är särskilt bra om ni behöver följande:

  • Försäkra er att er manual är klar och uppfyller alla ISO-kraven
  • Inte själva har genomfört en internrevision
  • Ska ISO certifiera ert företag

500+ antal certifikat sedan 1997

Läsa mer om certifiering:

Fri offert